Board Of Trustees

RAMESH PATEL
CHAIRMAN

PADMA SHRI
H.R-SHAH

ANAND PATEL

PADAM SHRI
DR. SUDHIR PARIKH

ALBERT JASANI

ANDY BHATIA

AKUR VAIDYA

CHANDRAKANT TRIVEDI

KANU CHAUHAN

YASH PAUL SOI

JAYESH PATEL

SRUJAL PARIKH

BIPIN PATEL

DIPAK PATEL

RAM GADHAVI

DR. PRAVIN PANDHI

JAGDISH PATEL

PRABIR ROY